Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / inne / Agnieszka Rościńska - Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy internatu X


Autor: Agnieszka Rościńska
opublikowano: 2011-05-29 :: 10:11


PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYCZNY

INTERNATU  NA ROK SZKOLNY 2009/2010

 

 

Lp.

                  Zadania

                  Sposób realizacji

         Termin

Realizatorzy

Uwagi

Organizacja życia w internacie

 

  1

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Diagnozowanie sytuacji wychowawczej.

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie do przestrzegania regulaminów internatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie przyjaznej atmosfery w internacie.

 

1. Przeprowadzenie diagnozy wychowawczej mieszkańców internatu na podstawie ankiet, kwestionariuszy, obserwacji.

2. Analiza stopnia oczekiwań i potrzeb młodzieży w stosunku do wychowawców internatu i form spędzania czasu wolnego.

 

1. Zapoznanie wychowanków z wybranymi treściami regulaminów obowiązujących w internacie/ regulamin internatu, przyjęć do placówki, korzystania ze stołówki, nauki własnej /.

3. Zapoznanie i przestrzeganie rozkładu dnia.

4. Zapoznanie i wdrażanie wychowanków do właściwego wypełniania dokumentacji internackiej / zeszyt wyjść i wyjazdów, dyżurów w portierni , wypełnianie druków urzędowych /.

 

1. Kształtowanie umiejętności poprawnego zachowania się wobec pracowników internatu oraz rówieśników.

2. Ustalenie i przestrzeganie norm obowiązujących w grupie internackiej.

3. Zachęcanie do udzielania sobie pomocy i wsparcia.

4. Przestrzeganie zasad prywatności w sferze uczuciowej i wyznaniowej, dochowanie tajemnicy rozmowy.

5. Okazanie szacunku dla drugiego człowieka.

 

zgodnie z planem

 

 

  

X

 

 

 

             IX

 

 

 

 

           IX

 

         cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

IX

 

cały rok

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

kier. internatu

wychowawcy

 

 

kier. internatu

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

  Wychowanie zdrowotne i profilaktyka uzależnień

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę osobistą i otoczenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura czasu wolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka uzależnień.

 

1. Instruktażowe pokazy czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej i otoczenia.

2. Okresowe kontrole czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej i otoczenia.

3. Zorganizowanie konkursu czystości.

4. Dbałość o utrzymanie prawidłowej masy ciała i sylwetki.

5. Wdrażanie zasad racjonalnego żywienia.

6. Zachęcanie do korzystania z pomocy psychologicznej i innych form wsparcia.

7. Przygotowanie do korzystania z pomocy lekarza pierwszego kontaktu.

8. Zapoznanie z wyposażeniem apteczki pomocy przedlekarskiej.

9. Zapoznanie z zasadami postępowania w razie wypadku, przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy.

 

1. Propagowanie i organizowanie aktywnego wypoczynku / rozgrywki sportowe, zawody, biegi, spacery po świeżym powietrzu/.

2. Uczenie właściwych zachowania proporcji między czynnym a biernym wypoczynkiem.

3. Umożliwienie młodzieży udziału w różnorodnych formach aktywnego spędzania czasu wolnego / imprezach, zawodach, turniejach, spektaklach / na terenie internatu, szkoły i w środowisku lokalnym.

 

1. Działania zmierzające do opóźnienia inicjacji nikotynowej i alkoholowej.

2. Ukazanie wychowankom rodzajów zagrożeń, uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnego zachowania.

3. Uświadamianie konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych.

            

IX

 

     

raz w tygodniu

 

wg harmonogramu

 

cały rok

 

wg potrzeb

 

IX

 

IX

 

zgodnie z planem grup

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

zgodnie z planem grup

 

cały rok

 

 

cały rok

 

kier. internatu

wychowawcy

opiekun MRI

 

wychowawcy

opiekun MRI

zarząd MRI

 

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

pielęgniarka

wychowawcy

pielęgniarka

 

 

kier. internatu

wychowawcy

 

wychowawcy

 

kier.internatu

wychowawcy

 

 

 

 

kier. internatu

wychowawcy

 

wychowawcy

pielęgniarka

policja

 

 

 

Wychowanie do pełnienia podstawowych funkcji i ról społecznych

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

 

 

 

 

 

 

 

Nabywanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabywanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza własnych emocji, mocnych i słabych stron, sposobu myślenia i zachowania; redukowanie stresu i napięcia emocjonalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowanie hierarchii wartości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabywanie umiejętności asertywnych.

 

 

 

 

 

 

1. Integracja grup wychowawczych.

2. Wzajemne poznanie się i nawiązanie bliższych kontaktów.

3. Udział wychowanków w imprezach internackich.

4. Realizacja programu psychoedukacyjnego – „ Pomóż sobie – od ciebie zależy najwięcej” – grupa I.

 

1. Poznanie sposobów dobrej komunikacji interpersonalnej miedzy rówieśnikami.

2. Kształtowanie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych.

3. Poznanie przyczyn zakłóceń w procesie komunikacji.

4. Nauka przekazywania jasnych i precyzyjnych komunikatów.

5. Stosowanie imienia jako podstawa dobrych relacji w grupie rówieśniczej.

6. Zachęcanie wychowanków do przestrzegania poprawności językowej i kultury języka.

7. Uczenie krytycznego stosunków do mediów.

 

1. Zapoznanie z różnymi stylami negocjacji.

2. Uświadomienie najczęstszych przyczyn konfliktów.

3. Nauka polubownego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

4. Uczenie otwartości i precyzowania własnych opinii, rozwiązywania problemów oraz pracy nad sobą i doskonaleniem siebie.

5. Umiejętność spojrzenia na konflikt z punktu widzenia obu stron.

6. Zajęcie odpowiedniego stanowiska adekwatnego do zaistniałej sytuacji konfliktowej / arbiter, negocjator, mediator/.

 

1. Analizowanie stanu emocjonalnego wychowanków.

2. Poznanie istoty, przyczyn i objawów stresu.

3. Ćwiczenia umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem.

4. Nabywanie umiejętności redukcji  negatywnych uczuć.

5. Ćwiczenia umiejętności dostrzegania pozytywnych stron życia.

6. Pogłębianie zdolności do empatycznego rozumienia i odczuwania.

7. Wskazywanie praktycznych ćwiczeń relaksacyjnych.

 

1. Wspomaganie wychowanków w budowaniu systemu wartości.

2. Poznanie mocnych i słabych stron własnej osobowości.

3. Nauka odróżniania dążeń, chęci i potrzeb.

4. Zwiększenie poziomu samoakceptacji .

5. Uczenie brania odpowiedzialności za własne wybory.

7. Zachęcanie do rozwiązywania w twórczy sposób różnorodnych sytuacji rzeczywistych lub fikcyjnych.

8. Wdrażanie pozytywnego nastawienia w działaniu.

9. Uwrażliwienie na drugiego człowieka.

10. Szacunek dla norm poprawnego zachowania.

11. Rozbudzanie postaw tolerancji dla odmienności światopoglądowych, wyznaniowych i kulturowych.

 

1. Nauka rozpoznawania zachowań asertywnych, uległych i agresywnych oraz ryzyka jakie niosą w kontaktach z innymi.

2. Ćwiczenie zachowań asertywnych w różnych sytuacjach społecznych.

3. Wdrażanie do umiejętnego wyrażania i obrony swoich praw.

4. Kształtowanie umiejętności skutecznej odmowy.

 

 

 

zgodnie z planem grup

wg harmonogramu

 

zgodnie z planem grupy I

 

 

zgodnie z planem grup

 

zgodnie z planem grup

 

zgodnie z planem grup

zgodnie z planem grup

 

cały rok

 

cały rok

 

 

zgodnie z planem grup

 

zgodnie z planem grup

 

cały rok

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

zgodnie z planem grup

 

zgodnie z planem grup

 

zgodnie z planem grup

 

zgodnie z planem grup

 

 

cały rok

 

zgodnie z planem grup

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

zgodnie z planem grup

 

zgodnie z planem grup

zgodnie z planem grup

zgodnie z planem grup

 

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawca gr. I

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

Wychowanie w duchu demokracji poprzez działalność samorządową

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Rozwój samorządowej działalności wychowanków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych, przygotowanie do podejmowania samodzielnych zadań na rzecz innych.

 

 

1. Wybór zarządów grup– planowanie pracy, określanie zadań i obowiązków, przydział funkcji.

2. Wznowienie działalności MRI i wybór opiekuna.

3. Wspieranie inicjatyw młodzieży w zakresie samorządności.

4. Organizowanie imprez zgodnie z harmonogramem.

6. Wyrabianie nawyku oszczędnego gospodarowania energią elektryczną i wodą.

 

 

1. Organizowanie spotkań ze społecznością internacką i pracownikami.

2. Angażowanie wychowanków do prac społecznie użytecznych.

3. Przestrzeganie zasad sumienności i odpowiedzialności w wywiązywaniu się z powierzonych obowiązków i funkcji.

4. Współodpowiedzialność wychowanków za całokształt życia w internacie.

 

IX – X

 

 

X

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

 

 

wg harmonogramu

 

cały rok

 

cały rok

 

 

cały rok

 

wychowawcy

 

 

kier.internatu

wychowawcy

 

 

wychowawcy, MRI

kier.internatu

wychowawcy

 

 

kier.internatu

wychowawcy MRI

 

kier.internatu

wychowawcy

 

kier.internatu wychowawcy

 

Zapewnienie wychowankom właściwych warunków socjalno – bytowych i bezpiecznego pobytu w internacie.

 

1

 

 

 

 

 

 2

 

Przyjęcie i kwaterowanie wychowanków zgodnie z ich oczekiwaniami.

 

 

 

Zapoznanie wychowanków z zasadami BHP i PPOŻ oraz obowiązującymi regulaminami.

 

1. Przekazywanie pokoi, sprzętu i urządzeń w użytkowanie wychowankom.

2. Egzekwowanie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

 

 

1. Zapoznanie i omówienie zasad BHP i PPOŻ obowiązujących w internacie i poza nim.

2. Zapoznanie z ogólnymi zasadami bezpiecznego pobytu w internacie,

w miejscach publicznych, środkach       

komunikacji i w ruchu drogowym,

3. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji

 z budynku na wypadek zagrożenia,

4. Podnoszenie standardu pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeń internackich.

5. Systematyczna kontrola pomieszczeń

i sprzętu, zgłaszanie usterek i wad / zapis w zeszycie usterek /.

6. Okresowa kontrola w budynku pod względem BHP i PPOŻ oraz zachowania estetyki i czystości.

7. Zapoznanie z instrukcjami obsługi sprzętu AGD i uczenie świadomego i umiejętnego korzystania ze współczesnych środków audiowizualnych.

 

 

   

IX

 

cały rok

  

   

 

IX

 

 

             IX

 

 

 

zgodnie z planem

 

cały rok

 

 

raz w miesiącu

 

 

zgodnie z planem

 

 

IX

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

 

kier. internatu

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

 

 

kier. internatu

wychowawcy

 

wychowawcy

 

Programowanie własnego rozwoju

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie potrzeby samokształcenia i rozwoju intelektualnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań, talentów i predyspozycji wychowanków.

 

1. Prawidłowa organizacja nauki własnej.

2. Poznanie zasad higieny pracy umysłowej.

3. Prowadzenie warsztatów z zakresu technik pracy umysłowej – kształtowanie zasad dobrego zapamiętywania, usprawnianie pamięci.

4. Zwiększenie udziału wychowanków w samodzielnym rozwiązywaniu problemów poprzez formy pracy w grupach:

- uświadamianie celu i dobór właściwych metod uczenia się,

 - kreowanie własnych osiągnięć i sukcesów,

 - przezwyciężanie swoich słabości tj. strach, trema, nieśmiałość,

 - umiejętność zaciekawienia swoimi zainteresowaniami.

5. Bieżąca analiza osiągnięć edukacyjnych młodzieży oraz frekwencji na zajęciach szkolnych.

6. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce w celu odniesienia sukcesów na miarę ich możliwości.

7. Wspieranie zachowań samowychowawczych, umożliwiających tworzenie własnych systemów:

 - uczenia się,

 - organizacji czasu wolnego,

- pracy.

8. Motywowanie do pracy na wysokim poziomie.

9. Zachęcanie do wykorzystywania wiedzy z różnych źródeł informacji.

10. Organizowanie zajęć dotyczących samooceny własnego zachowania, sukcesów i niepowodzeń.

11. Eksponowanie osiągnięć młodzieży na forum internatu.

 

1. Rozwijanie sprawności umysłowej i indywidualnych zainteresowań.

2. Udział w organizowanych zajęciach: plastycznych, technicznych, dekoratorskich, kulinarnych, itp. oraz konkursach.

3. Prezentacja talentów na forum społeczności internackiej.

4. Rozpoznawanie i zaspokajanie oczekiwań.

5. Organizowanie i udział w dyskusjach, debatach, prezentacjach, wieczorach autorskich.

6. Umożliwienie młodzieży udziału w dodatkowych formach kształcenia / zgodnie z zainteresowaniami / organizowanych na terenie internatu, szkoły i w środowisku lokalnym.

 

 

cały rok

          cały rok

wg planów grup

 

 

 

        cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raz w miesiącu

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

cały rok

 

 

wg harmonogramu

 

na koniec I i II sem.

 

 

cały rok

 

wg harmonogramu

 

 

cały rok

 

cały rok

 

wg potrzeb

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

wychowanie

 

 

wychowawcy,

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy,

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

kier. internatu

wychowawcy

 

 

Kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości ekologicznej

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja ekologiczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kształtowanie uczuć patriotycznych oraz poszanowania tradycji narodowych.

2. Budzenie patriotyzmu lokalnego, wskazywanie miejsc o znaczeniu historycznym w naszym regionie i mieście.

3. Rozbudzenie u wychowanków zainteresowania środowiskiem, w którym żyją, zbliżenia do problematyki aktualnie występującej w społeczeństwie.

3. Przygotowanie do korzystania z dorobku kultury i dziedzictwa narodowego – patroni naszych szkół.

4. Uczestnictwo w życiu społecznym, przez rozwijanie cnót obywatelskich, tj. patriotyzm, uczciwość, odwaga cywilna, odpowiedzialność za dobro własne i innych.

5. Kultywowanie tradycji typowo polskich – Wigilia i Wielkanoc.

 

1. Dbanie o środowisko naturalne

/ segregacja śmieci, wykorzystanie materiałów wtórnych na zajęciach wychowawczych /.

2. Propagowanie idei ochrony środowiska oraz uświadomienie wychowankom zasad ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.

3. Promowanie zachowań ekologicznych.

4. Budzenie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

 

 

cały rok

 

 

wg potrzeb

 

 

cały rok

 

 

wg harmonogramu

 

 

cały rok

 

 

 

wg planów grup

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

cały rok

 

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

kier.internatu

wychowawcy

MRI

 

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

wychowawcy

 

 

Instytucje wspomagające pracę internatu

 

 1

 

Współpraca internatu z rodzicami, szkołą i innymi instytucjami i placówkami.

 

 

 

 

 

 

1. Stały kontakt z domem rodzinnym wychowanka.

2. Systematyczny kontakt z wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

3. Systematyczne informowanie rodziców i

wychowawców o wszelkich przejawach patologii wśród młodzieży.

4. Zachęcanie do kontaktów z psychologiem szkolnym i poradnią pedagogiczno – psychologiczną w sytuacjach trudnych.

5. Stały kontakt z opieką społeczną, kuratorami sądowymi i policją.

6. Współpraca z ŁOK o OSiR.

7. Popularyzowanie placówki w środowisku lokalnym – współpraca z mediami i prasą lokalną.

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

wg potrzeb

 

 

wg potrzeb

 

 

wg potrzeb

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

kier. internatu

wychowawcy

 

 

kier. internatu

wychowawcy

 

kier. internatu

wychowawcy

kier. internatu

wychowawcy

 

 

kier. internatu

wychowawcy

 

                                                                                                                                            

 

 

Opracowała:  mgr Agnieszka Rościńska

                                                                                                                                                        © 1999-2015 Ewa Krysińska