Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / nauczanie zintegrowane / Małgorzata Banasik - Plan pracy zespołu nauczycieli nauczania zintegrowanego X


Autor: Małgorzata Banasik
opublikowano: 2011-01-31 :: 21:35


ZESPÓŁ NAUCZYCIELI NAUCZANIA

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI  NAUCZANIA

ZINTEGROWANEGOSZKOŁA PODSTAWOWA im. ……………….. w ……………………….

 

Skład zespołu:

                          ……………………. – przewodnicząca

…………………………….

……………………………..

……………………………

……………………………..

………………………………..

 

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli  klas I-III
w roku  szkolnym  2009/2010

Cele główne :

1.      Zorganizowanie współpracy nauczycieli.

2.      Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w nauczaniu dziecka w klasach I-III.

3.      Koordynowanie działań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

4.      Doskonalenie warsztatu pracy poprzez samokształcenie i wymianę uzyskanych wiadomości i umiejętności.

5.      Czuwanie nad prawidłową i zgodną z podstawą programową  realizacją programów nauczania.

6.      Rozwiązywanie bieżących problemów pedagogicznych.

7.      Współdziałanie w sprawach organizowania uroczystości szkolnych.

8.      Zacieśnianie współpracy z rodzicami uczniów.

Zadania  do  realizacji  :
I .Wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania .

1.      Opracowanie planu działań na rok szkolny 2009/2010.

2.      Wspólne omawianie zagadnień, z opanowaniem których uczniowie mają trudności.

3.      Obserwacja lekcji koleżeńskich.

4.      Omawianie lekcji koleżeńskich.

5.      Przygotowanie i analiza scenariuszy lekcji.

6.      Opracowanie metod mających na celu indywidualizację pracy z uczniami: praca z uczniami zdolnymi oraz mającymi trudności z nauką.

7.      Dzielenie się wiadomościami zdobytymi podczas kursów, warsztatów z koleżankami.

8.      Analiza podstawy  programowej .

9.      Planowanie realizacji założeń programowych z uwzględnieniem zadań  promujących  szkołę  prozdrowotną .

10.  Współpraca z Wydawnictwem – WSiP i MAC

11.  Dbałość i wzbogacanie o środki dydaktyczne pracowni.

12.  Doskonalenie nauczycieli:    

a)wewnątrzszkolne dla członków zespołu; referaty, lekcje otwarte itp.
b) zewnątrzszkolne; oferty np. LSCDN, wydawnictw pedagogicznych itp.
c)udział w: konferencjach przedmiotowych, kursach w miarę potrzeb szkoły.        

  
II .Analiza  i ewaluacja systemu oceniania.

III .Koordynacja  pracy samorządu uczniowskiego klas I - III 

IV. Praca wychowawcza wokół patrona szkoły

 

 

V .Praca  z  uczniem :

1.      Diagnoza wstępna .

2.      Zróżnicowanie metod aktywizujących dostosowanych do tempa pracy uczniów z obniżonym poziomem wymagań.

3.      Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

4.      Prowadzenie  zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ,

5.      Współpraca z  logopedą, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną .

6.      Przygotowanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

7.      Organizowanie konkursów szkolnych .

8.      Popularyzacja zastosowania komputerowych programów edukacyjnych w szkole.

9.      Pomiar dydaktyczny – test kompetencji  ucznia kl. III.

10.  Podejmowanie działań zmierzających do bezstresowego przejścia do kolejnego etapu edukacyjnego, a także zmiany środowiska szkolnego dzieci z klasy III.

9.Współpraca  z  rodzicami :

1.      Współpraca z rodzicami w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej .

2.      Analiza  kart  osiągnięć  szkolnych .

3.      Konsultacje  i  zebrania  z  rodzicami .

4.      Pozyskiwanie rodziców do pomocy w organizowaniu imprez szkolnych.

5.      Lekcje otwarte dla rodziców.    

 

   Program  przedsięwzięć  na  poszczególne  miesiące  klasy I – III :

 

   Miesiąc

                       Przedsięwzięcie

      Odpowiedzialny

 

                                                         wrzesień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

Dyrektor, …………..

SU

 

Zapoznanie pierwszoklasistów z pracownikami szkoły , pomieszczeniami  i  ich przeznaczeniem.

……………….

 

Zapoznanie rodziców z WSO, Statutem Szkoły

……………….

 

Opracowanie programów wychowawczych dla klas I-III

………………………

 

Wymiana pomocy dydaktycznych, testów, przewodników metodycznych, płyt

Wychowawczynie klas I-III

 

 

Dokonanie diagnoz wstępnych w klasach 0-3

………………

 

 

Opracowanie planu pracy Małego Samorządu Uczniowskiego.

…………………

 

Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia materiałów nauczania .

Wychowawczynie klas 0-III

 

Omówienie przygotowań do wycieczki uczniów klas 0-III do Lublina i Leonowa.

Opieka nad uczniami w czasie wycieczki .

………………..

Wychowawczynie oraz chętni rodzice.

 

  Diagnoza tempa czytania kl.II-III testem J. Konopnickiego

……………….

……………….

 

Obchody Dnia Chłopaka

Opiekunowie MSU i SU.

 

                          październik

Ślubowanie  klasy  pierwszej.

……………………..

 

Święto Pieczonego Ziemniaka.

MSU 

…………………….

 

Udział w konkursie plastycznym „ Jan Paweł II- nasz Papież”.

Wychowawczynie klas I- III

 

Przystąpienie do akcji „ Radosny Uśmiech-Radosna przyszłość”

…………………

 

Ustalenie zasad uczestnictwa uczniów klas I-III w realizacji szkolnego programu profilaktycznego .

Wychowawczynie klas I-III.

 

Udział w ogólnopolskiej akcji „ Góra Grosza”

……………..

MSU

 

Omówienie sposobów realizacji z uczniami klas 0-3 programu wokół Patrona Szkoły.

Wychowawczynie klas 0-3

 

 

Udział w jesiennych porządkach wokół szkoły- klasy II-III.

Wychowawczynie klas II-III.

 

 

Wymiana uwag i spostrzeżeń na temat zachowania i osiąganych efektów nauczania przed planowanym zebraniem rodziców.

Wychowawczynie klas 0-3.

 

 

Prace porządkowe na miejscowym cmentarzu na grobach żołnierskich.

Wychowawczynie klas 0-III.

 

 

 

listopad

Włączenie się w akcję „ Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

…………………..

SU

 

Rozpoczęcie akcji  dokarmiania ptaków

Wychowawcy klas 0-3

 

Omówienie przygotowań do Andrzejek szkolnych i klasowych.

SU, MSU i wychowawczynie klas 0-3

 

Udział w konkursach plastycznych „Opowieści Wigilijne” i „ Moje Boże Narodzenie”.

Wychowawczynie klas 0-3

 

 

 

grudzień

Analiza wyników zachowania i nauczania przed planowanym zebraniem z rodzicami.

Wychowawcy klas 0-3

 

Udział w akcji „ Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

………….. i wychowawcy klas 0-3                               

 

Opłatek wigilijny klas 0-3

Wychowawcy klas

 

 

 

styczeń

Omówienie i wybranie scenariusza inscenizacji z okazji Dnia Babci i Dziadka

Wychowawcy klas

 

Analiza czytelnictwa wśród uczniów klas II-III.

Bibliotekarka i wychowawcy klas II-III

 

Omówienie i podsumowanie wyników nauczania i zachowania w I semestrze

Wychowawcy  klas

 

Omówienie przygotowań do zabawy choinkowej

Samorząd klas I-III

 

Spotkania z funkcjonariuszem Policji   „Będę bezpieczny w czasie ferii”

MSU

……………

 

 

luty

Ustalenie zasad dyżurowania w czasie ferii zimowych.

Wychowawcy klas 0-3

 

 

 

 

marzec

Konkurs plastyczny „Pokażę Ci gdzie mieszkam”

Nauczyciele zespołu

 

„Omówienie sposobu włączenia się uczniów klas 0-3 w obchody Dnia Wiosny i Dnia Teatru

 

       j.w.

 

Przedstawienie „Wiosna…wiosna…”

……………….

 

Konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii w klasie III”

…………………….

 

„Wielkanocna karta” – konkurs plastyczny

………………

………………..

 

 

kwiecień

Konkurs matematyczny „W krainie figur geometrycznych”

………………….

 

Konkurs plastyczny „Chcę żyć w czystym środowisku”

……………….

 

Projekt okładki książki – konkurs plastyczny

…………………

 

 

maj

Konkurs plastyczny „Ulubiony  bohater  z  książek  dla  dzieci”

………………….

 

Organizowanie wycieczek klasowych

Wychowawcy klas

 

 

 

czerwiec

Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje”

Samorząd klas I-III

 

Test  sprawdzający  wiadomości  i umiejętności ucznia klasy III

Wychowawca klasy III

 

Uroczyste  zakończenie  roku  szkolnego  2009/2010

……………….

 

 

 

                                                                                                                             Opracowała: M. Banasik© 1999-2015 Ewa Krysińska