Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / wychowanie przedszkolne / Joanna Janowska - Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej na kwiecień - 5 latki X


Autor: Joanna Janowska
opublikowano: 2009-04-01 :: 22:33


Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej

dla dzieci 5 – letnich

na miesiąc kwiecień 2009 roku

 

 

Tematyka kompleksowa:

1. Jesteśmy ostrożni na ulicy.

2. Tradycje wielkanocne.

3. W słońcu i cieple przyroda rozkwita.

4. Czyste powietrze wokół nas.

5. Zabawa w teatr.

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

1. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa poza terenem przedszkola. Poznanie elementarnych przepisów ruchu drogowego.

2. Obcowanie z wytworami sztuki ludowej związanej z tradycją Świąt Wielkanocnych.

3. Wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, jakim jest łąka. Dostarczanie estetycznych wrażeń w kontakcie z przyrodą.

4. Ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła dymu poprzez obserwację w środowisku naturalnym.

5. Zapoznanie dzieci z pracą ludzi w teatrze; inspirowanie zabaw z elementami pantomimy, zabaw dramowych.

 

 

„ABC… program wychowania przedszkolnego XXI wieku” Anna Łada – Grodzicka, Ewa Bełczewska, Maryla Herde, Elżbieta Kwiatkowska – Klarzak, Joanna Wasilewska, WSiP S.A., Warszawa 2000, nr dopuszczenia DKW-4013-1/00.

 

Współpraca z rodzicami:

1.    Aktualizowanie ogłoszeń na tablicy informacyjnej dla rodziców.

2.    Zakup ozdób wielkanocnych wykonanych przez dzieci i nauczycielki na Kiermasz Wielkanocny.

3.    Pozyskiwanie sponsorów na wzbogacanie kącików w sali.

 

 

Literatura:

1.  „ABC… program wychowania przedszkolnego XXI wieku” Anna Łada – Grodzicka...

2.  „Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu” H. Kruk.

3.  „Kalendarz muzyczny w przedszkolu” U. Smoczyńska – Nachtman.

4.  „ABC książka pięciolatka”, cz.3 i cz.4.

5.  „ABC zabawy plastyczne pięciolatków”

6.  „ABC książka pięciolatka”, cz2 - Przewodnik metodyczny cz.2.

7.  „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli” Z. Bogdanowicz.

8.  „Wiersze dla przedszkolaka” Iwona Salach

 

Opracowała: mgr Joanna Janowska


Praca kompensacyjno – korekcyjna:

 

Dziecko

Data

Zakres

Zaplanowane czynności edukacyjne

 

Efekty

Środki dydaktyczne

Jakub Koł..

30.03.2009r.

 

 

Koordynacja wzrokowo - ruchowa

 

 

Budowanie parkingu z klocków dla samochodów

 

 

Umie zbudować klatkę

 

 

 

Klocki drewniane

Hubert B.

1.04.2009r.

Sonia M..

2.04.2009r.

Jakub Koł.

6.04.2009r.

 

Kształcenie pojęć matematycznych

 

 

Segregowanie plastikowych korków od napojów wg koloru

 

 

Potrafi posegregować wg koloru

 

 

Plastikowe korki od butelek po napojach

 

Hubert B.

8.04.2009r.

Sonia M.

9.04.2009r.

Hubert B.

15.04.2009r.

 

Rozwijanie sprawności palców

 

Zabawy z kostką – zapinanie i odpinanie guzików

 

Potrafi zapinać i odpinać różne guziki

 

Kostka wielofunkcyjna

Sonia M.

16.04.2009r.

Kuba Koł.

20.04.2009r.

 

 

Ćwiczenie sprawności
palców

 

 

 

Lepienie kominów

 

 

 

Potrafi nadać plastelinie odpowiedni kształt

 

 

 

Plastelina, podkładka

 

 

Hubert B.

22.04.2009r.

Sonia M..

23.04.2009r.

Kuba Koł.

27.04.2009r.

 

 

Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej

 

 

 

 

Składanie puzzli

 

 

 

 

Składa obrazek do końca

 

 

 

Puzzle przedstawiające zwierzątko

 

 

Hubert B.

29.04.2009r.

Martyna L.

30.05.2009r.

 

 

 

 

Praca z dzieckiem zdolnym:

 

Dziecko

Data

Zakres

Zaplanowane czynności edukacyjne

Środki dydaktyczne

 

Dominika K.

Ala J.

Roksana B.

Oliwia N.

Nina O.

31.04.2009r.

7.04.2009r.

 

Działalność plastyczna

„Uzupełnianie krajobrazu” - naklejenie na kartonie fragmentu krajobrazu, tworzenie pozostałej części krajobrazu techniką kolage.

kartka z bloku technicznego, klej biurowy, papier kolorowy, skrawki materiałów, plastelina.

14.04.2009r.

„Kleksy” - wykonanie kleksa z czarnego tuszu kreślarskiego, dorysowywanie pojedynczych elementów kredkami "bambino".
biały karton, czarny tusz kreślarski, rurki do napojów, kredki "bambino";

21.04.2009r.

„Zabawne twarzyczki” – wykonanie na bazie jednorazowych talerzyków twarzy z wykorzystaniem różnorodnych akcesoriów
białe talerzyki papierowe, bibuła, gąbka, papier kolorowy, klej.

28.04.2009r

„Motyle” - odbijanka symetryczna, dorysowywanie łąki kredkami pastelowymi.
kartki z bloku technicznego, farby plakatowe, kredki pastelowe.

 

 


 


Krąg tematyczny

Data

Treści programowe
(zadania edukacyjne)

Cele operacyjne

Przebieg dnia

(zapis w dzienniku zajęć)

JESTEŚMY OSTROŻNI NA ULICY

30.03.2009r.

   Poznawanie zasad ruchu drogowego dla pieszych
i ich przestrzeganie: w mieście, np. poruszanie się prawą stroną chodnika, sposób przechodzenia przez ulicę (pasy, światła); poza miastem – poru-szanie się lewym pobo-czem drogi.

   Dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu
i bezpieczeństwu dzieci na drodze. Przewidywanie skutków zachowań zwią-zanych z ruchem drogo-wym przedstawionych na obrazkach i historyjkach obrazkowych, ocenianie zachowania osób.

   Poznawanie znaczenia wybranych znaków drogo-wych.

   Poznawanie środków transportu lądowego, po-wietrznego, wodnego, po-równywanie sposobów i prędkości poruszania się, przystosowania do prze-wozu osób lub towarów, służących do transportu, wykorzystywanych w turystyce lub sporcie.

   Poznawanie przydatności pojazdów specjalnych, takich jak: karetka pogo-towia, radiowóz policyjny, wóz strażacki, pomoc drogowa.

 

Dziecko:

  uważnie przygląda się obrazkowi,

  zapamiętuje, co było na obrazku,

   uważnie słucha opowiadania,

   odpowiada pełnymi zdaniami,

   wie, jakie niebezpieczeństwo grozi podczas zabaw z piłką w nieodpowiednim miejscu,

   przewiduje skutki złych zachowań,

  bezpiecznie posługuje się nożyczkami,

  potrafi ciąć po wyznaczonej linii,

  reaguje w zabawie na wyznaczony sygnał

   bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym,

  uważnie słucha nauczyciela podczas zabawy,

  wie, gdzie jest strona prawa, a gdzie lewa,

 

I.      Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Co jest na obrazku?” Zapamiętanie jak największej ilości rzeczy znajdujących się na obrazku pokazywanym przez nauczyciela przez kilkanaście sekund. Praca korekcyjno – kompensacyjna z dzieckiem.

Zestaw zabaw porannych nr 31– doskonalenie biegu.

 

II. 1. Wysłuchanie opowiadania J. Wasilewskiej „Lekkomyślna zabawa”. Uważne słuchanie treści utworu i odpowiadanie na zadawane pytania. Omówienie bezpiecznych miejsc przeznaczonych do zabaw z piłką. Zabawa ruchowa z toczeniem „Piłka w tunelu”.

2. Wykonanie wspólnie z nauczycielem makiety ulicy, wykorzystanie wcześniej oklejonych pudełek jako budynków, zestawu znaków drogowych oraz małych samochodów. Wycinanie ulicy z czarnego kartonu oraz pasów z białego. Zabawa ruchowa „Samochody i rowery” – orient. – porządk

Spacer ulicą Batorego – obserwowanie jeżdżących aut.

 

III. Zabawa ruchowa „Na ulicy” – naśladowcza. Ćwiczenie graficzne – „Samochody na jezdni” – utrwalanie znajomości stron: lewa, prawa oraz znaczenia światła czerwonego jako sygnału „stop”. Zabawy samorzutne w sali konstruowanie różnych budowli.

 

31.04.2009r.

 

  poprawnie nazywa osoby jeżdżące w pokazywanym samochodzie,

  potrafi nadmuchać balonik,

 

   uważnie słucha wiersza i wie, o jakich jest on figurach;

  rozumie, iż koło jest płaskie a kula to figura przestrzenna;

   wskazuje kule i koła w sali przedszkolnej;

  potrafi pokazać  kierunek linii melodycznej,

  rozpoznaje dźwięki w różnych rejestrach,

 

  bierze udział w rozmowie,

  uważnie słuch opowiadania,

  wypowiada się na temat treści utworu,

 

 

I.      Ćwiczenia rozwijające mowę – wypowiedzi dzieci na podstawie obrazków na temat: „Jak nazywamy osoby jeżdżące karetką pogotowia, samochodem policyjnym, wozem strażackim?” Ćwiczenia oddechowe z balonikami „Rakiety”. Praca z dzieckiem zdolnym.

Zestaw zabaw porannych nr 31– ćwiczenia ramion.

 

II.  1. Porównywanie wyglądu koła i kuli na bazie wiersza M. Terlikowskiej „Kolorowe koła”. Utrwalenie wyglądu poznanych figur płaskich, wyjaśnienie różnic pomiędzy kulą i kołem. Zabawa ruchowa „Małe i duże piłki” z el. skoku.

2. RYTMIKA – „Wesołe zabawy z melodią” – pokazywanie kierunku linii melodycznej, rysowanie w odpowiednim miejscu kartonu znaków ilustrujących dźwięki grane w różnych rejestrach.

Wyjście na pobliskie skrzyżowanie w celu obserwacji ruchu drogowego.

 

III. Zabawa ruchowa „Na ulicy” - naśladowcza. Rozmowa z dziećmi na temat zachowania się na drogach i ulicach, słuchanie opowiadania „Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę. Zabawy tematyczne w kąciku – budowanie tras, tuneli, przejść dla pieszych. Zabawy dowolne w kącikach.


JETEŚMY OSTROŻNI NA ULICY

1.04.2009r.

 

   Poszerzanie zasobu słow-nika o nowe wyrazy i związane z nimi pojęcia z uwzględnieniem czynnoś-ci umysłowych: porówna-wania, analizowania i syntezy, abstrahowania i prób uogólniania pojęć (np.. pojazd).

   Opowiadanie „Co dzieje się na obrazku?” – Inter-pretowanie treści z dos-trzeganiem wzajemnych związków pomiędzy kolejnymi ilustracjami.

   Próby oceny moralnej postępowania bohaterów – nagrywanie wypowiedzi na magnetofon.

 

   ćwiczy narządy mowy,

   potrafi naśladować odgłosy pojazdów,

 

  poznaje pracę policjanta,

  uczy się poprzez doświadczanie,

  zna zasady ruchu drogowego i pieszego,

  kulturalnie zachowuje się w miejscu publicznym,

  wie, przy jakim świetle można przechodzić przez ulicę, zna różne środki lokomocji,

  przechodzi tylko w miejscach wyznaczonych – pasy,

 

   wciela się w wyznaczoną rolę,

   poprawnie rozpoznaje dźwięki,

 

I.      Zabawa ortofoniczna „Odgłosy ulicy” – ćwiczenia narządu mowy na zgłoskach: „ti, tu, wrr, dzyń” poprzez naśladowanie odgłosów wydawanych przez pojazdy. Zabawy konstrukcyjno manipulacyjne przy stolikach. Praca korekcyjno – kompensacyjna z dzieckiem.

Zestaw zabaw porannych nr 31 –el. m. W. Sherborn.

 

II. Wycieczka do pobliskiej Komendy Policji w Łasku. Zwiedzanie pomieszczeń udostępnionych przez policjantów, zabawy doświadczalne w laboratorium komisariatu. Kulturalne zachowanie się w miejscu publicznym.

Obserwowanie samochodów, ruchu drogowego i pieszego w drodze do Komendy Policji.

 

III. Zabawa ruchowa „Na ulicy” – naśladowcza. Zabawa dramowa „Krecik w mieście” – wielozmysłowe poznawanie rzeczywistości: obserwowanie, dotykanie i słuchanie. Słuchanie i rozpoznawanie dźwięków z ulicy. Swobodne zabawy w kącikach zabaw.

2.04.2009r.

 

   dzieli samochody na osobowe i ciężarowe,

   ustawia na wyznaczonych półkach,

 

 

   zapamiętuje treść piosenki,

   wie, z ilu zwrotek składa się piosenka,

   szybko reaguje na sygnał,

   potrafi dobrze rozplanować pracę na kartce,

   maluje skrzyżowanie z uwzględnieniem jego charakterystycznych elementów: pasy, sygnalizator świetlny,

   dba o estetykę swojej pracy,

 

   poprawnie rysuje po śladzie,

   starannie koloruje powstały rysunek

 

 

I.      Zabawa dydaktyczna „Co to za samochód?”. Omówienie i porównanie wyglądu różnych samochodów. Rozpoznawanie samochodu po dotyku. Słuchanie wiersza I. Sikiryckiego „Najlepszy samochód”. Praca korekcyjno – kompensacyjna z dzieckiem.

Zestaw zabaw porannych nr 31 – ćwiczenia równowagi.

 

II. 1. Zabawy inspirowane treścią piosenki „Będę kierowcą”. Zapoznanie z treścią piosenki. Próby określenia przez dzieci ilości zwrotek. Nabywanie umiejętności dostrzegania powtarzającego się fragmentu piosenki. Zabawa ruchowa „Mijanie” – reakcja na sygnał.

2. Malowanie farbami plakatowymi „Na skrzyżowaniu”. Ćwiczenie umiejętności planowania swojej pracy. Zwrócenie uwagi na prawidłowe umieszczenie sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych. Zabawa ruchowa „Jada pojazdy” z el. ortofonicznymi.

Dowolne zabawy w wybranych kącikach zabaw.

 

III. Zabawa ruchowa „Na ulicy” - naśladowcza. Ćwiczenia graficzne – „Znaki drogowe” – ABC. Książka pięciolatka, cz.3, s.34. Omówienie znaczenia wybranych znaków informacyjnych – łączenie umownych treści ze schematycznym obrazkiem. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne przy stolikach i na dywanie.

3.04.2009r.

 

   uważnie wykonuje polecenia nauczyciela,

   poszerza pojemność płuc,

   wykorzystuje różne zmysły podczas odgadywania zagadek,

   logicznie myśli,

   wypowiada się na temat ruchu drogowego,

   jest aktywne,

   samodzielnie szuka sposobów wyrażania aktywności ruchowej i emocji,

   umie zbudować auto z klocków drewnianych,

   odkłada zabawki na miejsce po skończonej zabawie

 

I.      Ćwiczenia oddechowe – zdmuchiwanie ze stołu papierowych samochodzików i samolotów. Zabawy przy makiecie ulicy. Ustawianie aut w odpowiednich miejscach.

Zestaw zabaw porannych nr 31 – el podskoku.

 

II.   1. „ Ruch drogowy” – zagadki słowne, słuchowe  i obrazkowe. Rozwijanie logicznego myślenia. Poszerzenie i uporządkowanie wiadomości o ruchu drogowym. Pobudzanie zmysłów dziecka poprzez zastosowanie różnych bodźców.

2. Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 16 – przeprowadzony z dominacją działalności muzyczno – ruchowej z elementami metody R. Laban i C. Orffa. Rozwijanie wzajemnych kontaktów, opanowywanie emocji. Wdrażanie do czynnego uczestnictwa w zajęciu.

Zabawy samorzutne z wyboru dzieci.

 

III.  Zabawa ruchowa „Samochody” – naśladowcza. Układanie sylwetki samochodu z klocków w kształcie figur geometrycznych. Zabawy dowolne w kącikach – odkładanie zabawek na wyznaczone miejsca.


Krąg tematyczny

Data

Treści programowe
(zadania edukacyjne)

Cele operacyjne

Przebieg dnia

(zapis w dzienniku zajęć)

TRADYCJE WIELKANOCNE

6.04.2009r.

   Odkrywanie uczucia ra-dości ze wspólnego przy-gotowania świąt rodzin-nych.

   Poznawanie zwyczajów kultywowanych w lo-kalnym środowisku, zwią-zanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych.

   Posługiwanie się liczeb-nikami porządkowymi
w zakresie pięciu.

 

 

Dziecko:

  wie, co to są bazie wielkanocne,

  potrafi określić cechy bazi ,

  z zainteresowaniem ogląda kartki,

 

 

  potrafi rozpoznawać i nazywać wielkanocne symbole,

  wie, jak wygląda pisanka,

  rozwija mowę,

 

   jest aktywne,

   samodzielnie szuka sposobów wyrażania aktywności ruchowej i emocji,

 

  z zainteresowaniem słucha utworu muzycznego,

  improwizuje ruchem utwór,

 

 

I.      Oglądanie i dotykanie prawdziwych bazi, opowiadanie o swoich wrażeniach, opisywanie doznań za pomocą słów: miękkie, gładkie …. Oglądanie kartek świątecznych przyniesionych przez nauczyciela i dzieci. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne. Praca korekcyjno – kompensacyjna z dzieckiem.

Zestaw zabaw porannych nr 32 – orient. - porządk.

 

II. 1. Zapoznanie dzieci z pisankami, ich wyglądem, tradycją na podstawie wiersza
D. Gellner „Wielkanocne kolory”. Wyjaśnienie słowa „pisanka”. Oglądanie pisanek przygotowanych przez nauczyciela, swobodne wypowiedzi dzieci na ich temat. Zabawa ruchowa „Balonik” – kołowa ze śpiewem
.

2. Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 16 – przeprowadzony z dominacją działalności muzyczno – ruchowej z elementami metody R. Laban i C. Orffa. Rozwijanie wzajemnych kontaktów, opanowywanie emocji. Wdrażanie do czynnego uczestnictwa w zajęciu.

Spacer ulicami osiedla. Oglądanie wystaw świątecznych.

III. Zabawa ruchowa „Siedzi zajączek” – kołowa ze śpiewem. Wysłuchanie utworu Modesta Musorgskiego „Taniec piskląt w skorupkach” – swobodna improwizacja ruchowa do melodii utworu. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy tematyczne w kącikach.

7.04.2009r.

 

  wie, jak pachną bazie,

  potrafi słowami określić zapach bazi,

  samodzielnie układa rymowanki,

 

  określa wielkość przedmiotów i zbiorów,

  odpowiednio używa określeń związanych z

  wielkością przedmiotów,

  samodzielnie konstruuje proste instrumenty muzyczne,

  podejmuje próby gry na różnych instrumentach,

 

  chętnie ogląda kartki,

  bierze udział w rozmowie,

  zgodnie bawi się z kolega,

 

I.      Wąchanie gałązek z baziami – określanie zapachu za pomocą porównywania: pachną jak drzewo …  Zachęcanie dzieci do układania rymowanek o kotkach wierzbowych i kotkach domowych. Praca z dzieckiem zdolnym.

Zestaw zabaw porannych nr 32 – el. R. Labana.

I.      Porządkowanie elementów zbiorów według wielkości na bazie wiersza „Indycze jajo” T. Fiatowskiej. Układanie sylwet wg wielkości. Używanie określeń: mniej, mniejszy, więcej, większy. Zabawa ruchowa „Indyk” MDS.

RYTMIKA - aktywne słuchanie muzyki metodą B. Strauss – rozbudzanie zainteresowania grą na instrumentach. Samodzielne wykonanie prostego instrumentu smyczkowego z pojemników plastikowych i gumek recepturek.

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

 

III. Zabawa ruchowa „Siedzi zajączek” – kołowa ze śpiewem. „Wielkanocne symbole” – oglądanie przez dzieci świątecznych kartek; zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat zbliżających się świąt. Zwrócenie uwagi na poprawne formy fleksyjne wyrazów. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.


TRADYCJE WIELKANOCNE

8.04.2009r.

 

 

   potrafi dmuchać na piórko, aby unosiło się w powietrzu,

   poprawnie nazywa ozdoby wielkanocne,

 

 

   wypowiada się całymi zdaniami,

   zna zwyczaje wielkanocne,

   prawidłowo używa końcówki –li, -ły,

 

   poznaje nową technikę malowania,

   tworzy ciekawe wzory na pisankach

 

   potrafi uważnie słuchać,

   wie, co to jest „śmigus – dyngus”,

I.      Ćwiczenia oddechowe „Piórka” – dmuchanie na piórka tak, aby unosiły się w powietrzu i nie opadały na ziemię. Oglądanie ozdób wielkanocnych na kiermaszu w holu przedszkola – wybieranie najładniejszej. Zabawy przy stoliczkach wybranymi dowolnie klockami. Praca indywidualna z dzieckiem.

Zestaw zabaw porannych nr 32 – ćw. bieżne.

II. 1. Wypowiedzi dzieci podczas oglądania obrazków przedstawiających zwyczaje wielkanocne, malowanie jajek, koszyk ze święconką, baby i mazurki, śmigus – dyngus. Poznawanie kultury i tradycji naszego kraju. Zwracanie uwagi na poprawne używanie końcówek –li, -ły. Zabawa ruchowa „Kurczątko” – z el. ortof.

2. „Wielkanocna pisanka” – malowanie na szkle. Zapoznanie z nową techniką. Rozwijanie wyobraźni twórczej podczas ozdabiania pisanki farbami. Zabawa ruchowa „Balonik” – kołowa ze śpiewem.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – obserwowanie przyrody.

III. Zabawa ruchowa „Siedzi zajączek” – kołowa ze śpiewem. Zabawa ortofoniczna „Kocia muzyka” – ćwiczenie mięśni narządów mowy. Zabawa tematyczna - przygotowanie i dekorowanie świątecznego stołu w kąciku lalek. Swobodne zabawy w kącikach zabaw.

9.04.2009r.

 

   potrafi złożyć pociętą kartkę w całość,

   tworzy z klocków ciekawe budowle,

 

   umie omówić treść piosenki,

   powtarza refren piosenki z nauczycielem,

   wyraża ruchem słyszaną melodię,

 

   wykazuje pomysłowość podczas ozdabiania wydmuszki,

   zgodnie bawi się z kolegami,

 

   poprawnie reguluje oddech,

   pomaga nauczycielce porządkować w kąciku,

I.      Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – składanie pociętych kartek świątecznych w całość (według wzoru lub bez). Zabawy na dywanie dowolnie wybranymi klockami. Praca indywidualna z dzieckiem.

Zestaw zabaw porannych nr 32. – ćw. zręcznościowe.

II. 1. Zabawy inspirowane treścią piosenki „Z jajkiem i zającem” Zapoznanie dzieci ze słowami i melodią piosenki. Próby indywidualnego śpiewania piosenki, zachęcanie do ekspresji ruchowej. Zabawa ruchowa „Zagubione kurczątko” – słuchowa.

2.Poznawanie nowych technik dekoracyjnych – ozdabianie wydmuszek kawałkami prasowanej bibuły. Wykorzystanie wiersza R. Prymusa „Strojnisie” Zabawa ruchowa z piłeczkami pingpongowymi „Uważaj na jajko!”.

Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań.

III. Zabawa ruchowa „Siedzi zajączek” – kołowa ze śpiewem.. Ćwiczenia oddechowe „Robimy wydmuszki”- nabieranie powietrza nosem a wypuszczanie powoli ustami. Wspólnie z nauczycielem ustawienie bazie w kolorowym wazonie w kąciku przyrody. Zabawy według zainteresowań dzieci.

10.04.2009r.

 

   słucha uważnie jaki instrument gra,

   zna nazwy instrumentów muzycznych,

   integruje się z grupa podczas zabawy,

 

   zna symbole Wielkanocy,

   poprawnie odgaduje zagadki,

   udziela odpowiedzi równo z grupą,

 

   jest aktywne,

   samodzielnie szuka sposobów wyrażania aktywności ruchowej i emocji,

 

 

   poprawnie wybiera przedmioty,

   potrafi uzasadnić swój wybór,

 

I.      Ćwiczenia słuchowe – „Zgadnij co gra?” – odgadywanie przez dzieci jaki instrument i w jakiej kolejności „się odezwał”. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne – budowanie dowolnych konstrukcji.

Zestaw zabaw porannych nr 32 – ćw. relaksacyjne.

II. 1. Zgaduj – zgadula – podsumowanie wiadomości na temat świąt. Usprawnianie narządów artykulacyjnych na podstawie zagadek dźwiękowych. Naśladowanie dźwięków na sygnał, którym jest pokazanie obrazka. Chóralne wypowiadanie fraz przez 4 grupy dzieci jednocześnie. Zabawa ruchowa „Kury i kurczęta” – z elementem skłonu.

2. Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 16 – przeprowadzony z dominacją działalności muzyczno – ruchowej z elementami metody R. Laban i C. Orffa. Rozwijanie wzajemnych kontaktów, opanowywanie emocji. Wdrażanie do czynnego uczestnictwa w zajęciu.

Zabawy samorzutne z wyboru dzieci.

III. Zabawa ruchowa „Siedzi zajączek” – kołowa ze śpiewem. Zabawa dydaktyczna „Na Wielkanocnym stole” – umieszczanie na tablicy z sylwetą stołu obrazków różnych przedmiotów związanych z Wielkanocą. Nazywanie wybranego przedmiotu i uzasadnienie wyboru. Zabawy dowolne w kącikach – odkładanie zabawek na wyznaczone miejsca.

 

 

 

 

Krąg tematyczny

Data

Treści programowe
(zadania edukacyjne)

Cele operacyjne

Przebieg dnia

(zapis w dzienniku zajęć)

W SŁOŃCU I W CIEPLE PRZYRODA ROZKWITA

13.04.2009r.

   Obserwowanie zjawisk zachodzących w przy-rodzie wiosną: kwitnienie drzew owocowych

   Poznawanie wybranych środowisk przyrodni-czych, np. łąki, pozna-wanie zależności pomię-dzy światem roślin i zwierząt, np. owady potrzebują kwiatów, a kwiaty owadów – dlaczego?

   Dostrzeganie naturalnych źródeł światła, np. Słońca, rozumienie znaczenia światła słonecznego dla istot żywych.

   Dostrzeganie zjawisk świetlnych w otoczeniu, np. wędrówka Słońca, zmiany pór roku, dnia i nocy.

   Odbieranie, rozumienie i wyrażanie treści przekazy-wanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała, gest, mimika, spojrzenie itp. – obserwowanie włas-nej mimiki w lusterku i wykonywanie min, które wyrażają różne zacho-wania i emocje.

   Dokładniejsze obserwacje otoczenia – wyodrębnianie w rzeczach i zjawiskach cech charakterystycznych.

   Przyswajanie pojęć zwią-zanych z określeniami kierunku: góra, dół, strona prawa, lewa.

 

 

 

 

 

 PONIEDZIAŁEK

WIELKANOCNY

14.04.2009r.

   potrafi robić dziwne miny,

   odgaduje co przedstawiają koledzy za pomocą min,

 

   zna nazwy wiosennych kwiatów,

   sprawnie przelicza w zakresie sześciu,

   umieszcza kwiaty w odpowiednich miejscach, według polecenia nauczyciela,

   rozwija umiejętność poruszania się przy muzyce,

   rozwija poczucie rytmu,

   wyrabia orientację w przestrzeni,

   powtarza tekst w określony przez nauczyciela sposób,

   wie, co to jest piknik,

   potrafi przygotować rzeczy potrzebne do zorganizowania pikniku,

I.      Zabawa z lusterkami „Umiem robić różne miny”. Obserwowanie w lusterku własnych min. Odgadywanie, co znaczą miny wykonywane przez inne dzieci w grupie. Rozpoznawanie celów emocjonalnych własnych i innych ludzi. Praca
z dzieckiem zdolnym.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 33 – orient. – porządk.

II.   1. Zabawa dydaktyczna „Wiosenne kwiaty” – przeliczanie, porównywanie i określanie liczby kwiatów na grządkach. Stosowanie określeń: najwięcej, najmniej. Zabawa ruchowa naśladowcza „Wyprawa na łąkę”.

2. RYTMIKA - zabawa rytmiczna w oparciu o metodę K. Orffa. Ukazanie dzieciom różnych sposobów zabawy za pomocą ruchu i rytmu, kształcenie wyobraźni muzycznej, tworzenie nowych efektów muzycznych. Wdrażanie do śmiałego, swobodnego przedstawiania swoich przeżyć

Zabawy w kącikach zainteresowań.

III. Zabawa ruchowa naśladowcza „Na wiosennej łące”. „Każdy ma swój cień” – obserwowanie cieni rzucanych przez różne obiekty. Zabawa tematyczna „Piknik na łące” – zorganizowanie miejsca na umieszczenie koca. Przygotowywanie przez dziewczynki poczęstunku dla chłopców.


W SŁOŃCU I W CIEPLE PRZYRODA ROZKWITA

15.04.2009r.

 

   Sprawne rozpoznawanie kształtu figur geomet-rycznych – kwadrat, trójkąt.

   Porównywanie zborów Elementów ze zborami, które mają o jeden ele-ment więcej, o jeden mniej.

   Wyszukiwanie cech prze-ciwstawnych, np. wesoły – smutny.

   poprawnie odnajduje kwiaty o takim samym kształcie,

   potrafi określić zapach,

 

   stara się odgadnąć, co przedstawia obrazek po małych, widocznych fragmentach,

   odpowiada na pytania dotyczące treści obrazka,

   potrafi dopasować owoc i liść z tego samego drzewa,

   zapamiętuje słowa nowej piosenki,

   szybko ustawia się w kole,

   rozwija słuch muzyczny,

 

   umie rysować bez odrywania ręki od kartki,

   poprawnie stosuje określenia wysokości,

I.       Oglądanie okazów naturalnych kwiatów, opisywanie ich wyglądu: wielkość, długość i grubość łodygi, kształt, kolor. Przeliczanie kwiatów. Wąchanie i określanie zapachu. Praca korekcyjno – kompensacyjna z dzieckiem.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 33 – skłony w przód.

II.     1. Opowiadanie obrazka „Wszystko wokół kwitnie”. Domyślanie się, co przedstawia obrazek na podstawie odsłanianych w okienkach fragmentów. Opowiadanie treści całego obrazka. Synteza słuchowa wyrazów. Zabawa ruchowa z el. skłonu „Zbieramy kwiaty”.

2. „Wiosenna łąka” – malowanie farbami akwarelowymi. Rozwijanie wyobraźni plastycznej i pomysłowości w komponowaniu kształtów kwiatów i liści rosnących na łące. Sprawne posługiwanie się farbami wodnymi. Zabawa ruchowa przy piosence.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym..

III. Zabawa ruchowa naśladowcza „Na wiosennej łące”. Wykonanie ćwiczenia graficznego „Kwitnąca jabłoń” połączona ze słuchaniem opowiadania H. Zdzitowieckiej „Piosenka słowika”  – „ABC książka pięciolatka” cz.4, s.4. Zabawy w kącikach zainteresowań.

16.04.2009r.

   zna nazwę, wylosowanego okazu,

   potrafi podać nazwę wylosowanego przedmiotu,

   potrafi szybko i poprawnie ułożyć puzzle,

 

   rozwija słuch muzyczny,

   poprawnie rozpoznaje i nazywa odgłosy z lasu,

   poprawnie trzyma nożyczki podczas wycinania kwiatów,

   estetycznie nakleja,

   z zainteresowaniem słucha opowiadania,

   potrafi udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące treści opowiadania,

   z odpowiednią siłą dmucha na kwiatki,

   I.     Zabawa dydaktyczna „Czarodziejski worek” – losowanie  z worka jednego okazu przyrodniczego, nazywanie go. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej: składanie w całość obrazka pociętego na części, nazywanie rysunków przedstawionych na obrazkach. Praca korekcyjno – kompensacyjna z dzieckiem.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 33 – adaptacja ruchów własnych do ruchów partnera.

II. 1. „Kwiatowa wróżka” - zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. Kształcenie słuchu muzycznego poprzez rozpoznawanie różnych sygnałów nauczycielki. Zabawa ruchowa „Kwiatki w koszyku” z reakcją na sygnał.

2. „Kwiatowa łąka” – wycinanie kwiatów z kolorowego papieru, doklejanie ozdobnych środków i nalepianie na duży karton, Przemyślenie kompozycji całej pracy. Zabawa ruchowa z el. podskoku „Nie podepcz kwiatów”.

Spacer ulicami osiedla – obserwacja drzew i krzewów w okresie wiosny.

III. Zabawa ruchowa naśladowcza „Na wiosennej łące”. Słuchanie dowolnego opowiadania wybranego przez dzieci. Ćwiczenia oddechowe – zdmuchiwanie kwiatków z bibuły, z płaskich powierzchni. Zabawy dowolne przy stoliczkach.

17.04.2009r.

   poprawnie artykułuje wypowiadane zgłoski,

   potrafi formować różne kształty z plasteliny,

 

  wie, jak należy zachowywać się na występie,

  kibicuje kolegom i koleżankom ze swojego przedszkola,

 

   porównuje i przelicza kwiaty,

   poprawnie koloruje według określonego figurami geometrycznymi kodu,

   buduje wspólnie z kolegą.

   I.     Zabawa ortofoniczna „Wiatr goni motyle” – Przećwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach „sz”, „szu”, „sss”, i mięśni warg na zgłoskach „bach”, „pach”. Ćwiczenia doskonalące mięśnie dłoni – lepienie z plasteliny. Formowanie wałeczków, kuleczek, plasterków. Łączenie tych form i tworzenie kwiatów.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 33 – bieg.

 II.     II edycja Turnieju Tańca Przedszkolaków „Let’s Dance” o Puchar Burmistrza Łasku. Oglądanie występów przedszkolaków na scenie w Łaskim Domu Kultury.

III. Zabawa ruchowa naśladowcza „Na wiosennej łące”. „Bukiet kwiatów” – liczenie i porównywanie liczby kwiatów w bukiecie. Posługiwanie się nazwami figur geometrycznych podczas kolorowania obrazka według kodu. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne dowolnym klockami.

 

 

Krąg tematyczny

Data

Treści programowe
(zadania edukacyjne)

Cele operacyjne

Przebieg dnia

(zapis w dzienniku zajęć)

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

20.04.2009r.

   Umiejętność rozpoi-nawania różnych źródeł dymów.

   Wykształcenie umiejęt-ności rozpoznawania róż-nych dymów, „wydoby-cie” dymu papierosowego.

   Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

   Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

   Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Dziecko:

  zna działanie niektórych przyrządów
w kąciku,

  poprawnie łączy elementy w całość,

 

  wie, skąd może wydobywać się dym,

  umie określić przyczyny wydobywania się dymu,

  określa różne rodzaje dymów,

 

  zgodnie bawi się z kolegą,

 

  nazywa rodzaje zanieczyszczeń na ilustracjach,

  potrafi prawidłowo łączyć klocki,

  umie współdziałać w grupie,

  I.     Zabawy w kąciku badawczym – sprawdzanie właściwości magnesu. Ćwiczenia spostrzegawczości – łączenie pociętych widokówek w całość. Rozmowa z dziećmi na temat wycieczki, na którą wybiorą się po śniadaniu. Praca korekcyjno – kompensacyjna z dzieckiem.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 34 – orient. – porządk.

II.     Wycieczka w okolicy przedszkola. Ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła
i rodzaje dymu. Obserwowanie dymów wydobywających się z różnych miejsc. Zwrócenie uwagi na kolory dymów, czy są gęste, czy rzadkie, czy sprawiają wrażenie ciężkich, czy lekkich. Obserwacja ludzi palących papierosy.

Zabawy w sali  w kącikach zainteresowań.

III.     Zabawa ruchowa „Krasnoludki” – kołowa ze śpiewem. Rozmowa z dziećmi na temat wycieczki. Umieszczenie w kąciku przyrody materiału przyrodniczego przyniesionego
z wycieczki. Wyszukiwanie ilustracji przedstawiających zanieczyszczone środowisko. Zabawy konstrukcyjne różnorodnymi klockami – konstruowanie budowli i urządzeń,
z których może wydobywać się dym.

21.04.2009r.

 

  wypowiada się na dany temat,

  rysuje nieregularne linie na dużym formacie,

  wykorzystuje kukiełki do zabaw w teatr,

  poprawnie przelicza w zakresie sześciu,

  zna prawa i lewą stronę ciała,

  poprawnie łączy wielkości kwiatów,

  rozwija poczucie rytmu,

  bierze udział w zabawie rytmicznej,

 

  zgodnie bawi się zabawkami,

 

  rozróżnia różne rodzaje dymów,

  wie, w jaki sposób powstają zanie-czyszczenia powietrza,

  wie, dlaczego należy dbać o środowisko naturalne,

  I.     Rozwijanie mowy: wypowiedzi dzieci na temat wyglądu dymów na podstawie wycieczki oraz ilustracji. Ćwiczenia graficzne na szarym papierze – rysowanie labiryntów. Ułożenie w kąciku różnego rodzaju pacynek, kukiełek, marionetek do zabaw inscenizacyjnych. Praca z dzieckiem zdolnym.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 34 – ć.d.g.m.

II. 1. „Liczymy kwiaty” – zabawa dydaktyczna. Przeliczanie kwiatów w zakresie sześciu. Utrwalenie prawej i lewej strony podczas układania kwiatowego obrazka. Łączenie kwiatów od najmniejszego do największego. Zabawa ruchowa „Przeskocz kwiatek” – el. skoku.

2. RYTMIKA - „Nasze uszy słyszą świat” - rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego podczas zabaw rytmicznych. Improwizacje melodyczne krótkich faz. Zabawa ruchowa „Wietrzyk” – z el. ruchu W. Scherborne.

Zabawy w sali podejmowane z wyboru dzieci.

III. Zabawa ruchowa „Krasnoludki” – kołowa ze śpiewem. „Co dymi i dlaczego?” – różne źródła wydobywania się dymów i ich wpływ na środowisko naturalne. Omawianie ilustracji przedstawiających sytuacje pożądane i wyciąganie wniosków
z zaobserwowanych zjawisk Spacer ulicami osiedla w celach zdrowotnych.

 

 

 


CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

22.04.2009r.

 

  wykazuje pomysłowość podczas układania,

  potrafi tak dmuchnąć na piórko, aby doleciało do kolegi,

 

  wykazuje pomysłowość podczas improwizacji ruchowej,

  poprawnie wykonuje demonstrowane ćwiczenia,

  potrafi narysować odpowiednią ilość kwiatów, wskazaną przez nauczycielkę,

 

  zgodnie bawi się z kolegą,

  umie przekalkować obrazek,

  poprawnie odwzorowuje liczbę przedmiotów,

   I.     Układanie dowolnych wzorów z mozaiki geometrycznej. Nazywanie swoich wytworów. Ćwiczenia oddechowe: dmuchanie na piórka leżące na stoliku do kolegi, tak aby nie spadły ze stolika.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 34 – el. podskoku.

II. 1. „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?” – zabawa relaksacyjna, skupienie uwagi na wrażeniach związanych z wdrażaniem różnych zapachów. Zapoznanie dzieci z maskotką Dinusiem. Zabawa ruchowa „Pozbieraj śmieci” – el. skłonu.

2. Rozwijanie zdolności plastycznych podczas rysowania, kolorowania i wycinania sylwet kwiatów. Zwrócenie uwagi na kolor i kształt poszczególnych sylwet. Zabawa ruchowa
„Z kwiatka na kwiatek” z el. skocznym.

Zabawy w kącikach tematycznych w sali.

III. Zabawa ruchowa „Krasnoludki” – kołowa ze śpiewem. Kształtowanie pojęcia liczb: 1,2,3,4.5. Rysowanie tylu przedmiotów ile wskazują kropki. Ćwiczenia grafomotoryczne : kalkowanie rysunków.  Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym .

 

23.04.2009r.

  stara się, aby piłeczka nie spadła ze stołu,

  delikatnie muska rękę kolegi własną dłonią,

  dmucha na chusteczkę wprawiając ją w ruch,

  rozpoznaje piosenki po słyszanej melodii,

  reaguje ruchem na zmianę tempa,

  potrafi wymyślać melodię do tekstu,

 

  potrafi zaprojektować znaczek na zadany temat,

  rozwija sprawność manualną,

  wesoło bawi się w ogrodzie z kolegami,

  radośnie bawi się w wybraną zabawę,

 

  dokańcza myśl kolegi podczas opisywania obrazka,

  podejmuje próby konstruowania dłuższych wypowiedzi,

   I.     Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na piłeczki pingpongowe umieszczone na stoliku. Zabawy dramowe „Ręka nie musi bić” wyczuwanie dotykiem dłoni kolegi. Zabawy w kąciku doświadczalnym – określanie ruchu powietrza poprzez zabawy z chusteczkami. Praca korekcyjno – kompensacyjna z dzieckiem.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 34 – ćw. rytmiczne wg Orffa.

II.     1. Zagadki słuchowe. Rozpoznawanie piosenek po nuconej melodii. Określanie kierunku melodii w przykładach podawanych przez nauczyciela na instrumentach. Własne improwizacja muzyczna dzieci – układanie melodii do podanego dowolnego tekstu. Zabawa ruch. „Wietrzyk i wichura” – el. ruchu W. Scherborne.

2. „Nie pal przy mnie” – samodzielne zaprojektowanie przez dzieci znaczka antynikotynowego. Uwrażliwienie dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na wdychanie dymu papierosowego, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy. .Zab. ruch. „Na wietrze” – kołysanie.

Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

III.     Zabawa ruchowa „Krasnoludki” – kołowa ze śpiewem Zabawy kołowe ze śpiewem zaproponowane przez dzieci. Rozwijanie uważnego słuchania, rozumienia i zapamiętywania wypowiedzi słownej na bazie gry dydaktycznej „Co widzę na obrazku?” wg M. Bogdanowicz.  Zabawy w sali podejmowane z inicjatywy dzieci.

24.04.2009r.

  rozpoznaje odgłosy z otoczenia,

  zagina papier tworząc z niego model samolotu,

 

  prawidłowo odgaduje zagadki słowne,

  wie, jak można dbać o czystość powietrza,

  określa szkodliwe dla środowiska rodzaje dymów,

 

  wykonuje poprawnie kolejne ćwiczenia,

  słucha poleceń nauczycielki,

 

  zgodnie współpracuje w zespole,

  wymyśla hasła promujące zdrowy styl życia,

  bierze udział w ćwiczeniach oddechowych,

 

   I.     Ćwiczenia słuchowe „Zgadnij skąd dochodzi dźwięk?” Wykonanie samolocików metodą origami – w małych zespołach. Wyszukiwanie w czasopismach dziecięcych obrazków przedstawiających zanieczyszczenia środowiska, zaznaczanie ich.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 34 – marsz uspokajający.

II.     1. „Zgaduj – zgadula” – podsumowanie wiadomości dotyczących zanieczyszczenia środowiska naturalnego w formie quizu – zaproszenie dzieci z grupy 5 – latków. Zaznaczenie szkodliwości dymu tytoniowego dla zdrowia ludzi.  Zabawa ruchowa „Pociąg do krainy zabawek”.

2. Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 17 – przeprowadzony metodą zadaniową. Wyrabianie poprawności ruchów, koordynacji ruchowej, nabywanie sprawności ruchowej Wdrażanie do czynnego uczestnictwa w zajęciu.

Zabawy dowolne w sali.

III.     Zabawa ruchowa „Krasnoludki” – kołowa ze śpiewem. Wykonanie plakatu promującego zdrowy styl życia w przyjaznym dla człowieka środowisku – dowolną techniką plastyczną – praca w zespołach. Zabawy z wiatrem – tworzenie dźwięków naśladujących wiatr: poruszanie wachlarzem obok lekkich przedmiotów… Zabawy dowolne w sali – według zainteresowań dzieci.

 

Krąg tematyczny

Data

Treści programowe
(zadania edukacyjne)

Cele operacyjne

Przebieg dnia

(zapis w dzienniku zajęć)

ZABAWA W TEATR

27.O4.2009r.

   Poznawanie różnorodnych utworów o wartościach: wychowawczych, poz-nawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru.

   Udział w prostych In-scenizacjach z podziałem na role i z dialogami. Wykorzystywanie znanych utworów lite-rackich i własnych pomysłów twórczych.

   Inscenizowanie wierszy zawierających dialogi i materiał do ćwiczeń ortofonicznych.

   Nabywanie doświadczeń w operowaniu pacynkami, kukiełkami i sylwetami z użyciem małej scenki.

   Wykorzystywanie gotowych akcesoriów do przebierania się i organizowania zabaw w teatr. Próby zastosowania w zabawie języka niewerbalnego (ruch, gest, mimika).

  Dziecko:

  wie, o jakiej bajce opowiada kolega,

  umie opowiedzieć fragment bajki,

 

  uważnie obserwuje pokazowe ćwiczenia,

  chce brać udział w przedstawieniu,

  uważnie przygląda się zwiedzanym pomieszczeniom,

  podejmuje próby przedstawiania bajki,

 

  opowiada własnymi słowami wskazaną historyjkę,

  myje ręce przed oglądaniem książek,

  dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym,

  I.     Zagadki słowne: „Zgadnij, o jakiej bajce opowiadam?”- opowiadanie przez dzieci fragmentów znanych im bajek, bez podawania imion bohaterów. Podział ról do przyszłej inscenizacji „Czerwony Kapturek”. Praca korekcyjno – kompensacyjna z dzieckiem.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 35 – orient. - porządk.

II.     Wyjście do Łaskiego Domu Kultury – oglądanie sceny, kostiumerni, widowni... Zwrócenie uwagi na odpowiednie zachowanie się
w miejscach publicznych. Rozmowa z pracownikami Domu Kultury. Przymierzanie udostępnionych strojów, próby przedstawiania określonej bajki.

Zabawy w sali z wykorzystaniem przyniesionych z domu rekwizytów teatralnych.

III.     Zabawa ruchowa „Jestem aktorem” – pantomimiczna. Kształcenie procesów myślowych poprzez opowiadanie historyjki obrazkowej „W teatrze”. Oglądanie książeczek w kąciku książki, czytanie przez nauczyciela wybranej przez dzieci bajki. Zabawy bieżne w ogrodzie przedszkolnym – ostrożne korzystanie z przeplotni.

 

28.04.2009r.

  rozwiązuje zagadki słowne o aktorach, scenie...,

  potrafi narysować postać bajkową,

  wznosi i opuszcza proste ramiona,

  rozróżnia cechy figur i gromadzi je
w zbiory,

  określa kształt i wielkość wskazanej figury,

  klasyfikuje przedmioty na podstawie dwóch cech: kształt, wielkość,

   prawnie ustawia się w korowód marszowy,

   dopasowuje ruchy do słuchanej muzyki,

   bierze udział w licznych zabawach muzyczno – ruchowych,

  naśladuje ruchy innego dziecka,

  potrafi uważnie słuchać bajki czytanej przez nauczyciela,

  samodzielnie ubiera się w szatni.,

  I.     Rozwiązywanie zagadek tematycznie związanych z omawianym tematem. Dzieci chętne – rysowanie wybranej postaci bajkowej, utworzenie galerii rysunkowej przed naszą salą. Praca z dzieckiem zdolnym.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 35 – ć.d.g.m.

II. 1. Tworzenie zbiorów na podstawie dwóch cech: kształt i wielkość. Utrwalenie wyglądu i nazewnictwa poznanych figur geometrycznych. Ćwiczenia z klockami Dienes’a. Praca indywidualna – tworzenie zbioru na podstawie dwóch cech: kształt i wielkość. Zabawa ruchowa „Znajdź parę” – orient. – porz.

2. RYTMIKA - korowód marszowy – doskonalenie znajomości układu tanecznego z jednoczesnym wykorzystaniem szarf lub wstążek. Rozwijanie estetyki ruchów, włącznie wszystkich części ciała. Zabawy wiosenne – „Bocian i żaby”, „Wiosenny wiatr” – dostosowanie muzyki do zabaw.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

III. Zabawa ruchowa „ Jestem aktorem” – pantomimiczna. Ćwiczenia wizualizujące – wczuwanie się w nastrój opowiadanej bajki, aktywizowanie wyobraźni dziecka. Zabawy tematyczne – przygotowywanie sali na potrzeby występu chętnych dzieci – aktorów. Spacer ulicami naszego osiedla w celach zdrowotnych.


ZABAWA W TEATR

29.04.2009r.

 

 

   interpretuje ruchem treść utworu,

   bierze udział w zabawie rytmicznej,

   wie, jak wygląda teatr i kto w nim pracuje,

   opisuje ilustracje przedst. poszcz. cz. wnętrza teatru,

   rozumie pojęcia: scena, widownia, kostiumy,

   dokładnie wycina elementy chatki,

   -dobiera jasne kolory do wypełnienia jej rysunku,

   biega po ogrodzie bez niebezpiecznych przyborów: patyki...,

   podejmuje próby inscenizowania utworu własnymi słowami,

   wie, jakie rzeczy można zabrać ze sobą do teatru,

   dba o porządek w sali,

   I.     Zabawa w teatr ruchu – ruchowa interpretacja wiersza M. Konopnickiej „Jabłoneczka”. Zabawa rytmiczna  „Rumcajs i Haneczka” – z podziałem na role. Wskazywanie poszczególnych części wnętrza teatru na obrazku – ćw. spostrz.. Praca korekcyjno – kompensacyjna z dzieckiem.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 35 – ćw. nóg wg W. Sherborne.

II.     1. Zapoznanie z teatrem na bazie fragmentu książki „Lato Muminków” T. Janssona – przedst. bohaterów opowiadania. Wykorzystanie ilustracji przedst. wnętrze teatru, całościowe czytanie wyrazu: scena. Zabawa ruchowa „Motyle” z el. ruchu W. Sherborne.

2.Wykonanie „Chatki Baby Jagi” – rozwijanie umiejętności wycinania, kolorowania. Dokładne zaginanie wyciętych elementów wzdłuż przerywanej linii. Zabawa ruchowa do treści piosenki „Malowany wózek”.

Zabawy bieżne w ogrodzie przedszkolnym.

III.     Zabawa ruchowa „Jestem aktorem” – pantomimiczna. Próba inscenizacji scenki „Czerwony Kapturek” – z wykorzystanie rekwizytów. Ćwiczenia klasyfikacyjne – „Co możemy zabrać ze sobą do teatru?” Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci – przypomnienie o odkładaniu zabawek na wyznaczone miejsce

30.04.2009r.

   odnajduje przedmiot kierując się słownymi wskazówkami,

   opowiada treść bajki własnymi słowami,

   bezpieczne poruszanie się po sali,

   twórczo opracowuje ruchy do refrenu piosenki,

   ma własne pomysły,

   słyszy odgłosy dochodzące z otoczenia,

   rozumie znaczenie pojęcia: plakat,

   współpracuje w grupach podczas tworzenia plakatu,

   dostrzega piękno wiosennego krajobrazu,

 

   odtwarza ruchem powierzoną mu rolę,

   rozpoznaje postacie ze wskazanej bajki,

   I.     Zabawa dydaktyczna „Gdzie się schowało zaczarowane jabłko?” – rozwijanie spostrzegawczości
i umiejętności określania położenia odnalezionego jabłka. Słuchanie fragmentu bajki „Złotowłosa
i trzy misie” – dopowiadanie zakończenia. Praca korekcyjno – kompensacyjna z dzieckiem.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 35 – ćw. szyi.

II.     1. Zabawy inspirowane treścią piosenki „A czy wy tak potraficie?” wg M. Wieman.
Ćw. słuchowe – zapamiętywanie i nazywanie dźwięków z otoczenia, ćw. inhibicyjno – incytacyjne – wg J. E. Dalcroze’a. Określenie charakteru piosenki, opracowanie ruchów towarzyszących refrenowi.

2. Wykonanie plakatu do bajki „Czerwony Kapturek” – zapoznanie z nową formą plastyczną jaką jest plakat. Pokaz różnych plakatów. Umieszczenia prac w holu przedszkola. Zabawa ruchowa „Wilk i Czerwony Kapturek” – z podziałem na role.

Spacer ulicami naszego osiedla – dostrzeganie piękna wiosennej aury.

III.     Zabawa ruchowa „Jestem aktorem” – pantomimiczna. Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość – wśród różnych postaci bajkowych zaznaczanie bohaterów z bajki „Czerwony Kapturek”. Nawoływanie w różny sposób postaci bajkowych. Zabawy dowolne w kącikach.

1.05.2009r.

 

 

 

 

1 maja

 © 1999-2015 Ewa Krysińska