Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / konspekty / Dorota Znój - Dbamy o nasze zęby - wrażenia, spostrzeżenia z wycieczki do gabinetu stomatologicznego, redagowanie X


Autor: Dorota Znój
opublikowano: 2009-03-04 :: 21:49


Klasa II

Klasa II -  drugi semestr

 

Krąg tematyczny: Nasze zdrowie zależy od nas.

 

Cel główny: Uczeń wie jaki sposób sam może dbać o zdrowie.

 

Temat pracy dnia: 1

Ubieramy się stosownie do pogody i okoliczności.

Cel główny: Uczeń potrafi ubrać się stosownie do pogody i okoliczności oraz dba o czystość i estetykę garderoby.

 

Temat pracy dnia: 2

Odżywiamy się zdrowo i kolorowo.

Cel główny: Uczeń zna zasady zdrowego odżywiania, potrafi zdrowo i właściwie się odżywiać.

 

Temat pracy dnia:  3

Dbamy o higienę ciała.

Cel główny: Uczeń potrafi posługiwać się pojęciami "higiena", "higiena osobista" oraz wie jak dbać o higienę ciała i rozumie potrzebę jej przestrzegania.

 

Temat pracy dnia: 4

Zdrowy ząbek - dbamy o higienę jamy ustnej. Wycieczka do gabinety stomatologicznego.

Cel główny: Uczeń wie co należy robić, aby mieć ładne i zdrowe zęby.

 

Temat pracy dnia: 5

Dbamy o nasze zęby – wrażenia, spostrzeżenia z wycieczki do gabinetu stomatologicznego, redagowanie opowiadania.

Cel główny: Uczeń potrafi wspólnie z nauczycielem zredagować opowiadanie na podstawie wrażeń z wycieczki.

 

 

 

 

 

Krąg tematyczny: Nasze zdrowie zależy od nas.

 

Scenariusz zajęć

 

Temat pracy dnia: 5

Dbamy o nasze zęby

– wrażenia, spostrzeżenia z wycieczki, redagowanie opowiadania.

 

Cel główny: Uczeń potrafi wspólnie z nauczycielem zredagować opowiadanie na podstawie wrażeń z wycieczki.

 

Cele operacyjne:

q             Uczeń powinien znać:

-                            przedmioty wykorzystywane do higieny jamy ustnej i ich zastosowanie

-                            nazwy miesięcy, pór roku, podstawowe działania arytmetyczne w zakresie dodawania i odejmowania

q             Uczeń powinien rozumieć:

-                            treść poleceń wydawanych przez nauczyciela

-                            treść zadań matematycznych, na czym polega dodawanie i odejmowanie

-                            treść czytanych zagadek

-                            potrzebę dbania o higienę jamy ustnej

q             Uczeń powinien umieć:

-                            nazwać dzień tygodnia, miesiąc, porę roku

-                            określić czas i miejsce

-                            wyróżnić w podanym tekście wstęp, rozwinięcie i zakończenie

-                            ułożyć ilustracje w odpowiedniej kolejności

-                            ułożyć odpowiednie zdania pod odpowiednimi obrazkami

-                            przeprowadzić symulację na materiale obrazkowym

-                            poprawnie przeczytać treść opowiadania

-                            zastosować niektóre środki stylistyczne czyniące wypowiedź bardziej barwną i dynamiczną

-                            dodawać i odejmować

-                            rozwiązywać zadania

-                            współpracować w grupie

-                            wykorzystać pastę do zębów w ekspresji plastycznej

-                            uporządkować warsztat pracy

 

Formy pracy: praca w grupach, praca indywidualna.

Metody pracy: Słowne – pogadanka, oglądowe – pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Pomoce dydaktyczne: zagadki, ilustracje obrazkowe, rozsypanka zdaniowa, tekst z lukami, wiersz pt. „Pan Jarząbek”, karty pracy, pasta do zębów tempera, obrazki drzew zimą.

 

Przebieg zajęć:

I.Zajęcia wstępne:

2)                  Powitanie: „przesłanie iskierki”

Dzieci wychodzą wraz z nauczycielem na środek klasy, tworząc koło, trzymając się za ręce. Zadaniem każdego dziecka jest uściśnięcie ręki osoby obok i powiedzenie swojego imienia. Nauczyciel zaczyna, w ten sposób „przesłanie iskierki” – powinno wrócić do nauczyciela.

3)                  Sprawdzenie obecności – umieszczenie etykiet na „Tablicy obecności”.

4)                  Ustalenie nazwy dnia tygodnia oraz daty na bieżący dzień – zapis na tablicy, w zeszycie.

5)                  Zaznaczenie pogody na bieżący dzień w kalendarzu pogody.

II.Ukazanie celu pracy dnia:

Þ                            Zagadki (Załącznik 1):

1)                                          Odgadywanie zagadek.

2)                                          Nauczyciel czyta kolejno zagadki a zadaniem uczniów jest ich odgadnięcie.

III.Praca poznawcza:

Þ                            Rozmowa kierowana - nauczyciel zadaje uczniom pytania:

1)                                                      Co wczoraj robiliśmy?

2)                                                      Jak spędziliśmy dzień?

3)                                                      Gdzie byliśmy?

4)                                                      Z kim rozmawialiśmy?

5)                                                      Co oglądaliśmy?

6)                                                      Co zapamiętaliście z wycieczki?

7)                                                      Dzieci mówią jak należy dbać o zęby?

Þ                            Wspólne opracowanie słownika (Załącznik 2)

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przystępują do gromadzenia materiału słownikowego wokół tematu: „Dbamy o nasze zęby”.

Nauczyciel wywiesza na tablicy rysunki związane z higieną jamą ustnej uczniowie podają propozycję zwrotów, które mogą być pomocne przy redagowaniu opowiadania.

Nauczyciel pomaga uczniom proponując pewne zwroty, wyrażenia które zdynamizują i ubarwią opowiadanie.

Þ                            Ustalenie planu według którego uczniowie będą pisać opowiadanie (Załącznik 3)

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela układają plan opowiadania i ustnie opowiadają o tym co dowiedzieli się w czasie wycieczki.

Þ                            Uczniowie  otrzymują ilustracje, które pomogą ustalić kolejność wydarzeń.

1)                                                      Uczniowie oglądają ilustracje i wypowiadają się o tym co widzą (Załącznik 4).

2)                                                      Ustalają kolejność wydarzeń.

3)                                                      Porządkują zdania z rozsypanki zdaniowej. (Załącznik 5)

4)                                                      Układają zdania pod  odpowiednimi obrazkami.

Þ                            Próba układania i redagowania wspólnie z nauczycielem zdań na temat „Dbamy o nasze zęby” na podstawie wycieczki, historyjki obrazkowej i zebranego materiału słownikowego.

Þ                            Nauczyciel przypomina poszczególne części opowiadania (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). Czas i miejsce, przebieg. (Załącznik 6)

Þ                            Wspólne redagowanie i zapis kolejnych zdań opowiadania na tablicy.

Þ                            Wspólne czytanie opowiadania z tablicy po jednym zdaniu.

Þ                            Wyznaczone przez nauczyciela dziecko lepiej czytające  odczytuje samodzielnie tekst opowiadania.

Þ                            Przepisywanie tekstu

1)                                                      Nauczyciel zapoznaje uczniów z całym tekstem.

2)                                                      Omawia trudności ortograficzne.

3)                                                      Nauczyciel rozdaje uczniom słabszym tekst z lukami, gdzie mają wpisać brakujące słowa ze słownika podanego niżej. (Załącznik 7)

4)                                                      Pozostali uczniowie przepisują tekst z tablicy.

5)                                                      Po przepisaniu całego tekstu, uczniowie sprawdzają całość.

6)                                                      Następnie nauczyciel sam sprawdza każdemu uczniowi napisany przez niego tekst.

Þ                            Zadanie pracy domowej

Zadaniem uczniów jest podkreślenie w napisanym na lekcji opowiadaniu czerwoną kredką wstępu, niebieską rozwinięcia i zieloną zakończenia.

Nauczyciel zapisuje polecenie na tablicy, uczniowie mają je przepisać do zeszytów.

Nauczyciel sprawdza w zeszytach czy praca domowa została zapisana.

Þ                            Inscenizacja ruchowa do wiersza pt. „Pan Jarząbek”. (Załącznik 8)

Nauczyciel powoli czyta wiersz, a uczniowie wykonują inscenizację ruchową do przeczytanego wersu.

Þ                            Ćwiczenia matematyczne:

1)                                                      Dodawanie. (Załącznik 9)

Zadaniem ucznia jest pokolorować tyle zębów ile wskazuje liczba.

2)                                                      Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu -  rozszyfrowanie ukrytego hasła. (Załącznik 10)

Dzieci siedzą w kręgu, a kartki z działaniami leżą na podłodze. Uczeń odkrywając kartkę głośno odczytuje działanie i podaje wynik. Następnie umieszcza ją w odpowiednim miejscu na tablicy literą na wierzch (każdej cyfrze odpowiada określona litera hasła, które zostanie odczytane po ułożeniu wszystkich liter).

3)                                                      Zabawa w sklep. (Załącznik 11)

Uczniowie mają do dyspozycji 9 zł, ich zadaniem jest kupić przybory do mycia zębów. Wybierają, płacą. Sprzedawcą jest uczeń. Nauczyciel kontroluje. Można kupić kilka rzeczy do 9 zł.

4)                                                      Rozwiązanie zadania polegającego na dodawaniu liczb (Załącznik 12)

IV.Ekspresja:

q                               Malowanie pastę do zębów i temperą „Zimowego drzewa”

Obserwacja drzew zimowych na kolorowych fotografiach, przypięcie do tablicy. (Załącznik 13)

Rozdanie materiałów i przyborów do malowania.

Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.

Indywidualna praca uczniów.

V.Zajęcia końcowe:

q                   Nauczyciel proponuje zrobienie wystawy z wykonanych prac.

q                   Ocenianie aktywności uczniów.

q                   Praca domowa:

Narysuj pracę na temat „Moje przybory do mycia zębów.”

q                   Pożegnanie.

 

Załącznik 1

Zagadki:

 

Jest biała

siedzi w tubie

zęby nią czyścić lubię. (pasta do zębów)

 

Na dużym fotelu pacjentów przyjmuje,

rzadziej wyrywa, częściej plombuje.  (stomatolog)

 

Co to jest-na pewno wiesz,

najeżona jest jak jeż.

Lecz nikogo nie ukłuje, tylko zęby wyszoruje. (szczoteczka)

 

Teraz pora na mój występ.

Dam ci trochę wody czystej.

Wypłucz buzię, umyj szczotkę.

Potem odstaw mnie półkę. (kubek)

 

 

Załącznik 2

Przedmiot obserwacji:

 

gabinet stomatologiczny

stomatolog

zęby

szczoteczka

pasta

Czynności:

 

odbyliśmy

byliśmy

oglądaliśmy

obserwowaliśmy

otrzymaliśmy

wykonywaliśmy

dowiedzieliśmy

widzieliśmy

czyściliśmy

kupiliśmy

postanowiliśmy

Następstwa czasowe:

 

najpierw

potem

w końcu

później

na zakończenie

na początki

w środę

o godzinie

było to wczoraj

Załącznik 3

Plan opowiadania:

 

1.                            Czas i miejsce wycieczki.

2.                            Nasze obserwacje i czynności.

3.                            Wygląd gabinetu stomatologicznego.

4.                            Wrażenia wyniesione z wycieczki (czy nam się podobało, co czuliśmy?)

5.                                    Co myślimy o dbaniu o nasze zęby?

 

 

Załącznik 4

Ilustracja obrazkowa.

 

 

 

 

Załącznik 5

Rozsypanka zdaniowa.

 

 

Ala kupiła w sklepie szczoteczkę i pastę do zębów.

 

 

Ala chce umyć zęby.

 

 

Ala myje zęby.

 

 

Ala jest zadowolona ponieważ pani stomatolog powiedziała, że ma zdrowe zęby.

 

 

Załącznik 6

 

Plan opowiadania

 

I.       Wstęp - Co było najpierw?

II.     Rozwinięcie - Co się stało?

q                                     Co robiliśmy?

q                                     Co widzieliśmy?

q                                     O czym mówiła Pani?

III.                      Zakończenie - Jak to się skończyło?

q                                     Nasze wrażenia, refleksje

 

Załącznik 7

 

Test z lukami

 

Wczoraj odbyliśmy wycieczkę do .........................  .................................. . Pogoda była ..................

Najpierw oglądaliśmy ......................... stomatologiczny. Następnie obserwowaliśmy jak prawidłowo ............... zęby ..................... . Później sami wykonywaliśmy te same ................. swoimi ......................, które kupiliśmy w ................... . Otrzymaliśmy od stomatologa próbki .............. do .............. znanej firmy.

Wycieczka bardzo nam się ................... i byliśmy bardzo ...................... . Postanowiliśmy ............. o ............. naszych zębów.

 

(gabinetu stomatologicznego, słoneczna, gabinet, myc, szczoteczką, ruchy, szczoteczkami, sklepie, pasty, zębów, podobała, zadowoleni, dbać, zdrowie)

 

 

Załącznik 8

,, Pan Jarząbek ‘’

Był raz sobie Pan Jarząbek

Rozbolał go w nocy ząbek

Twarz mu spuchła jak ta bania

Rano nie mógł zjeść śniadania

Poszedł prosto do dentysty

Dentysta wziął fartuch czysty

Niech Pan siada w foteliku

Ząb wyrwiemy i po krzyku

“Nie!” zawołał Pan Jarząbek

“To jest mój ostatni ząbek!”

 

 

Załącznik 9

 

Rozwiąż zadania :
 
Pokoloruj tyle zębów ile wskazuje liczba:

3

5

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 10

 

8

1

6

2

0

 

5

 

3

7

4

0

 

 

 

6 + 2 =      (D)

3 + 3 =      (A)

5 + 0 =        (O)

0 + 0 =        (Y)

6 – 2 =        (B)

7 – 5 =       (M)

8 – 7 =      (B)

3 + 4 =     (Ę)

4 – 4 =      (Y)

8 – 5 =       (Z)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 11

 

Cennik:

 

1 zł - etui do górnej części szczoteczki

2 zł - szczoteczka do zębów

3 zł - kubek bez ucha

4 zł - pasta bez wapnia i fluoru

5 zł - pasta z fluorem

6 zł - kubek z uchem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik 12

Policz wszystkie przejścia i zaznacz tą drogę, której suma jest najmniejsza, gdyż tą drogą chłopiec dojdzie do stomatologa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kubek z uchem – 6 zł

 

 

 

Kubek bez ucha – 3 zł

 

 

 

 

 

Pasta bez wapnia i fluoru4 zł

 

Pasta z fluorem – 6 zł

Szczoteczka do zębów2 zł

 

 

 

Etui do górnej części szczoteczki – 1 zł© 1999-2015 Ewa Krysińska